Arche ProCare / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Arche Consulting Solutions Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 6/8, 40-035 Katowice. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem danych także mailowo pod adresem: odo@arche-consulting.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane klientom, którym oferowane są usługi rekrutacji i selekcji pracowników, do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator Danych może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa, informatyczna, konsultingowa itp.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Administratora Danych zamówionych usług.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody przechowywane są przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zebrane przez Administratora Danych dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny (w tym profilowane)

Administratora Danych nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Pliki cookies

Administratora Danych wykorzystuje pliki cookies (tak zwane ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej www.arche-consulting.pl. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.